e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl  
Farmakoekonomika
szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

VII Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa 22.11.2019 Poznań

 Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Komunikat
  Zaproszenie
  Komitet Organizacyjno-Naukowy
  Udział w Konferencji
  Program Konferencji
  Informacje dla autorów
  Karta zgłoszeniowa
  Galeria
  Kontakt


  

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC
W POLSKIM PRZEGLĄDZIE NAUK O ZDROWIU (7 pkt MNiSW)


TERMIN NADSYłANIA PRAC - 27.09.2019

 

Redakcja Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu publikuje prace oryginalne, poglądowe, opracowania kazuistyczne z zakresu: medycyny, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowia, problematyki zarządzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.

 

Przygotowanie manuskryptu

 

 1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim i przesłany do redakcji w wersji elektronicznej – poczta konferencyjna (lub na nośniku CD/DVD).
 2. Przyjmowane będą prace napisane w edytorach tekstu Microsoft Word.
 3. Rozpatrywane będą TYLKO prawidłowo przygotowane/sformatowane prace.
 4. Do artykuły należy załączyć wynik analizy antyplagiatowej (https://plagiat.pl).

 

Strona tytułowa manuskryptu

 

Strona tytułowa artykułu powinna posiadać następujący układ:

 1. tytuł (w języku polskim i angielskim)
 2. imiona, nazwiska i tytuły naukowe autorów
 3. nazwa jednostki, w której praca została wykonana oraz imię, nazwisko, tytuł kierownika

jednostki

 1. pełny adres korespondencyjny głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowym)

 

Streszczenia i słowa kluczowe

Do pracy powinno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające nie więcej niż 250 słów oraz od trzech do pięciu słów kluczowych również w języku polskim i angielskim.

 

W przypadku pracy oryginalnej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: wstęp, cel pracy, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski.

 

Układ pracy

 

 1. Tekst prac oryginalnych powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.
 2. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron standardowego maszynopisu, kazuistycznych 5 stron.
 3. Prace powinny być napisane w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów (Times New Roman).
 4. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając w nawiasach kwadratowych. Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy). W przypadku czasopism w następującym układzie: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony.

 

W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.

 

Powołując się na fragmenty książek należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, nazwiska redaktorów (jeśli występują), wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer strony. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.

 

Ryciny i tabele

Ryciny i tabele należy wydrukować na oddzielnej stronie. W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer i tytuł.

 

Wymagania i prawa wydawcy

 1. Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wszystkich autorów, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany oraz, że nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
 2. Praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
 3. Redakcja może dokonywać zmian, bez uzgadniania z autorem, dotyczących stylistyki, usunięcia powtórzeń oraz przesunięć tabel ip rycin.